Salut i qualitat de vida laboral

CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL I PRÀCTIQUES DE RECURSOS HUMANS, COM A ANTECEDENTS DEL BENESTAR LABORAL SOSTENIBLE, EN LES DIFERENTS ETAPES DE LA CARRERA

2013-2015 - Ministerio de Ciencia e Innovación.

En aquest projecte ens proposem formular i validar el constructe de benestar laboral sostenible (BLS) i analitzar els seus antecedents, les mesures adoptades pels diferents actors per promoure-ho i les seves dinàmiques a través del temps.

Veure la línia de recerca

RESUM

Durant les últimes dècades s’han experimentat importants transformacions tant en el context socioeconòmic, com en els mercats laborals, les organitzacions i el treball. La recent i persistent crisi econòmica i les altes taxes d’atur estan augmentant els dubtes sobre la sostenibilitat dels nivells de benestar en el treball assolits en dècades anteriors.

El concepte de benestar laboral sostenible (BLS) fa referència al manteniment a llarg termini de la salut psicològica, la satisfacció laboral i el creixement personal dels treballadors en un lloc de treball en què aquests experimentin al seu torn un elevat grau de compromís en la feina, i alts nivells d’acompliment i productivitat.

En aquest context, l’objectiu d’aquest projecte és identificar les condicions dels contextos organitzacionals que generen BLS en els treballadors, mitjançant la integració de l’estudi de benestar en el treball amb el de l’acompliment i la productivitat. La investigació actual presenta una sèrie de deficiències i limitacions per a tractar aquests temes en el context de situació econòmica i laboral que estem afrontant. Les principals limitacions identificades són les següents:

1. La investigació tot just ha analitzat el benestar laboral des de la consideració de la seva sostenibilitat;
2. l’escassa consideració dels canvis produïts en el món del treball en la investigació sobre característiques del treball i pràctiques de recursos humans;
3. l’estudi de la contribució al benestar dels diferents actors (empresaris i treballadors) ha estat limitat i desconnectat;
4. s’ha dirigit poca atenció a la manera com els factors que condueixen a un elevat benestar i acompliment en el treball poden variar per a diferents cohorts d’edat;
5. es necessita més investigació longitudinal en aquests temes, especialment si s’atén al concepte de sostenibilitat, ja que implica una dimensió temporal.

En aquesta investigació ens proposem formular i validar el constructe de benestar laboral sostenible (BLS) i analitzar els seus antecedents, les mesures adoptades pels diferents actors per promoure-ho i la seva dinàmica a través del temps. Concretament, mitjançant un disseny longitudinal ens proposem estudiar el paper de les característiques dels llocs de treball i de les pràctiques de gestió de recursos en el desenvolupament del BLS.

A més aquests factors seran estudiats tant des de la perspectiva de l’ocupador com de l’empleat. També es pren en consideració la manera en què les accions individuals i organitzacions (job crafting, redisseny del lloc i canvis en les pràctiques de recursos humans) i el compliment del contracte psicològic sobre les pràctiques de recursos humans poden tenir un efecte modulador en aquestes relacions. Finalment s’analitzarà com el BLS i les seves relacions amb les variables antecedents propostes es produeixen en i afecten treballadors de diferents cohorts d’edat.

PUJAR

EQUIP

PUJAR

MATERIALS

Publicacions destacades:

Ayala,Y; Tordera, N; Peiró,J.M.; Yeves, J. (2015). Do HR practices and job self-efficacy help to discriminate different patterns of well-being and job performance? Broadening the happy-productive worker thesis Trabajo presentado al 17th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, del 20 al 23 de Mayo, Oslo (Noruega).

Ayala, Y., Villajos, E., Tordera, N., Peiró, J.M., Lorente, L (2015) The mediating role of procedural and distributive justice in the relationship between employee’s perception of HRP and their job satisfaction. Trabajo presentado al 17th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, del 20 al 23 de Mayo, Oslo (Noruega).

Kozusznik, M., Kozusznik, B. Wiecek-Jakubek, K., Adamek,D., Tordera, N., Rodriguez, I. (2015) HR practices and HR crafting as antecedents of well-being and performance among white-collar workers in Poland. Trabajo presentado al 17th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, del 20 al 23 de Mayo, Oslo (Noruega).

Latorre Navarro, F., Tordera,N., Ayala, Y., Rodríguez, I., Prieto, L., Ciniega, . L.A.R. (2015) Validating a scale of organizational justice across Spanish-speaking countries. Trabajo presentado al 17th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, del 20 al 23 de Mayo, Oslo (Noruega).

Tordera, N., Peiró, J.M., y Lorente, L. (2015) The relationship between human resources practices and wellbeing. A life-span approach. Trabajo presentado al Simposio invitado coord por Prof Peiró “Happiness and productivity at work: Does age matter?” 14th European Congress of Psychology en Milán 7-10 Julio de 2015.

Latorre, F. (2015) So justly treated so happy and satisfied”, or not? Moderating effects of age and job category. Trabajo presentado al Simposio invitado coord por Prof Peiró”Happiness and productivity at work: Does age matter?”14th European Congress of Psychology en Milán 7-10 Julio de 2015.

Villajos, E., Tordera, N., Ashagre,E., Mañas MA. (2014) Relaciones entre la autonomía y el apoyo social del puesto de trabajo y el bienestar psicológico. El rol modulador del Job Crafting. Trabajo presentado en el Simposio “Bienestar sostenible en el trabajo en época de crisis económica” coordinado por José Mª Peiró Silla en el IX Congresso Ibero-Americano de Psicologia y 2º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses celbrado en el Centro Cultural de Belém, Lisboa, 9-13 Septiembre.

Peiró, J.M., Ayala, Y., Tordera, N., Latorre F. (2014) Orientaciones a la felicidad y sus correlatos. Implicaciones sobre el bienestar y el desempeño en el trabajo. Trabajo presentado en el Simposio “Bienestar sostenible en el trabajo en época de crisis económica” coordinado por José Mª Peiró Silla en el IX Congresso Ibero-Americano de Psicologia y 2º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses celebrado en el Centro Cultural de Belém, Lisboa, 9-13 Septiembre.

Peiró, J.M., (2014) Felicidad y desempeño en el trabajo. Una revisión del modelo de trabajador productivo y feliz. Conferencia invitada en el IX Congresso Ibero-Americano de Psicologia y 2º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses celebrado en el Centro Cultural de Belém, Lisboa, 9-13 Septiembre.

Villajos, E., Rodriguez, I, Lorente, L y Ayala Y (2014) Validación de una escala de prácticas de recursos humanos en el contexto español. Trabajo presentado en el Simposio “Bienestar sostenible en el trabajo en época de crisis económica” coordinado por José Mª Peiró Silla en el IX Congresso Ibero-Americano de Psicologia y 2º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses celebrado en el Centro Cultural de Belém, Lisboa, 9-13 Septiembre.

Sora,B., Caballer ,A., Tordera, N. y Magdaleno, J. (2014). Job crafting”: ¿es positivo para los trabajadores? Trabajo presentado en el Simposio “Antecedentes del bienestar sostenible en el trabajo” coordinado por Núria Tordera en el I Congreso de la SCEPS. XII Congreso Nacional de Psicología Social. Sevilla, 20-22 Noviembre 2014.

Caballer, A.,Sora, B., Peiró, J.M., y Bressan , E. (2014). ¿Influyen las características del puesto de trabajo en el job crafting? Trabajo presentado en el Simposio “Antecedentes del bienestar sostenible en el trabajo” coordinado por Núria Tordera en el I Congreso de la SCEPS. XII Congreso Nacional de Psicología Social. Sevilla, 20-22 Noviembre 2014.

Rodríguez, I.; Bressan, E; Magdaleno, J.; Villajos, E. (2014). Capital psicológico. Análisis comparativo de la estructura factorial del PCQ. Comunicación presentada en el Simposio “Antecedentes del bienestar sostenible en
el trabajo” coordinado por Núria Tordera en el I Congreso de la SCEPS. XII Congreso Nacional de Psicología Social. Sevilla, 20-22 Noviembre.

Ayala, Y., Tordera, N. , Peiró, J.M. y Lorente, L. (2014) El rol de las prácticas de recursos humanos en el desarrollo de distintos patrones de bienestar y desempeño. Comunicación presentada en en el Simposio “Antecedentes del bienestar sostenible en el trabajo” coordinado por Núria Tordera en el I Congreso de la SCEPS. XII Congreso Nacional de Psicología Social. Sevilla, 20-22 Noviembre.

Peiró, J.M., Ayala, Y., Tordera, N., Lorente,L., y Villajos, E. (2014) Bienestar sostenible en el trabajo en tiempos de crisis: hacia una estrategia de prevención de riesgos laborales viable y duradera. Proceedings of the XII International Conference on Occupational Risk Prevention. Zaragoza 21-23 Mayo 2014.

Ayala, Y., Yeves, J., Lorente, L. (2014) The sustainable well-being at work: a reformulatin of the happy-productive worker thesis and the discriminant and predictive value of human resource policies. Comunicación presentada al 28th International Congress of Applied Psychology. Paris 8-13 Julio 2014.

PUJAR

COL·LABORACIONS

Universidad de Valencia
Universidad de las Islas Baleares

PUJAR