Salut i qualitat de vida laboral

EL CLIMA D’INSEGURETAT LABORAL EN UN ENTORN LABORAL EN CRISI. ESTUDI DELS ANTECEDENTS I CONSEQÜENTS

2010-2012 – Ministerio de Educación y Ciencia. Programa “José Castillejos”

Veure la línia de recerca

RESUM

En l’actualitat ens trobem en un entorn canviant caracteritzat per canvis tecnològics i per l’increment de la competitivitat en les organitzacions. Aquesta situació s’ha agreujat en els últims anys a causa de la crisi econòmica. Per això les organitzacions han hagut d’adoptar un conjunt de mesures per afrontar aquesta situació (ex: acomiadaments, reestructuració laboral, augment de la contractació, etc.). En conseqüència els nivells d’inseguretat laboral (entès com un estressor laboral) ha augmentat significativament entre la força laboral amb nocives conseqüències per als treballadors i les organitzacions.
L’actual situació del mercat laboral fa pràcticament inviable que desaparegui la preocupació generalitzada per la pèrdua de l’ocupació. En conseqüència, resulta necessari adoptar mesures addicionals que contemplin l’actual clima d’inseguretat laboral i no només la seva percepció individual. No obstant això, perquè aquestes mesures siguin útils, és important que el seu disseny i implementació es basi en l’evidència empírica derivada de la investigació psicosocial. D’aquí, que nous esforços hagin de ser dirigits cap a aquesta nova vessant d’investigació, que pugui ampliar el coneixement sobre l’impacte del clima d’inseguretat laboral i els seus factors associats.
Per avançar en aquest coneixement es proposa el present projecte de recerca amb la finalitat d’estudiar el clima d’inseguretat laboral i els seus processos subjacents des d’una aproximació multinivell, que serveixi de guia per al disseny de programes de prevenció del clima d’inseguretat laboral. Per a això, s’ha desenvolupat un model conceptual que tracta de recollir els diferents processos subjacents i variables relacionades amb el clima d’inseguretat laboral. Així, aquesta investigació està dirigida a estudiar aquest clima d’inseguretat laboral i les seves conseqüències per als treballadors i les organitzacions en dues diferents països Europeus (Espanya i Àustria).

PUJAR

EQUIP

  • Beatriz Sora 
  • Thomas Hoege (Universitat d’Insbruck)
  • Wolfgang G. Weber (Universitat d’Insbruck)
  • Amparo Caballer (Universidad de Valencia)
  • José Maria Peiró (Universidad de Valencia)

PUJAR

MATERIALS

Publicacions destacades:

Sora, B., Höge, T., G. Weber, W., Castejón, E., Caballé, A. (2015). “Job Insecurity, worries about the future and somatic complaints in two economic and cultural contexts: A study iin Spain and Austria”. International Journal of Stress Management.

Sora, B., Hoege, T., Caballer, A., Weber, W., Peiró, J. (2013). Job Insecurity Climate in a crisis context: its potential determinants. 16th Congress of European Association of Work and Organizational Psychology.

Sora, B., hoege, t. (2012). Recovery as a buffer of job insecurity. Can it ameliorate the effect of job insecurity on both work and non-work outcomes?. 30th International Congress of Psychology.

Sora, B., hoege, t. (2012). Job insecurity and its cross-domain effect on family satisfaction. The role of employees” Affective well-being and detachment. International Congress of Psychology.

PUJAR

COL·LABORACIONS

Universidad de Valencia
Universitäy Innsbruck (Austria)

PUJAR